ตาราง
8.3
คดี
อาญาที่
น
าสนใจ จํ
าแนกตามประเภทความผิ
ด พ.ศ.
2554 - 2555
Table
8.3
Reported Interesting Crimes by Type of Crime
: 2011 - 2012
คดี
อุ
กฉกรรจ
และสะเทื
อนขวั
ญ...
.
4,458
2,343
4,760
2,767
Violent crime
คดี
ฆ
าผู
อื่
นโดยเจตนา....................
.
3,078
1,476
3,217
1,742
Murder
คดี
ปล
นทรั
พย
................................
.
283
186
383
271
Gang robbery
คดี
ชิ
งทรั
พย
....................................
.
791
512
951
631
Robbery
คดี
ลั
กพาเรี
ยกค
าไถ
.......................
.
9
7
9
7
Kidnapping
คดี
วางเพลิ
ง....................................
.
297
162
200
116
Arson
คดี
ชี
วิ
ต ร
างกาย และเพศ..........
.
23,993
12,044
25,040
13,649
Crimes against person
คดี
ฆ
าผู
อื่
นโดยเจตนา....................
.
3,176
1,476
3,217
1,742
Murder
คดี
ฆ
าผู
อื่
นโดยไม
เจตนา................
.
577
332
660
449
Non-negligent manslaughter
คดี
ทํ
าให
ตายโดยประมาท.............
.
224
151
249
177
Negligent manslaughter
คดี
พยายามฆ
า...............................
.
4,141
1,850
4,331
2,132
Attempted murder
คดี
ทํ
าร
ายร
างกาย.........................
.
12,338
6,694
13,152
7,428
Assault
คดี
ข
มขื
นกระทํ
าชํ
าเรา...................
.
3,537
1,541
3,431
1,721
Rape
คดี
ประทุ
ษร
ายต
อทรั
พย
............
.
47,285
20,370
49,895
22,082
Property crimes
คดี
ลั
กทรั
พย
...................................
.
41,446
17,023
43,294
18,140
Theft
คดี
วิ่
งราวทรั
พย
.............................
.
1,618
988
1,929
1,213
Snatching
คดี
รี
ดเอาทรั
พย
.............................
.
11
8
8
2
Blackmail
คดี
กรรโชก......................................
.
167
85
191
111
Extortion
คดี
ชิ
งทรั
พย
....................................
.
791
512
951
631
Robbery
คดี
ปล
นทรั
พย
................................
.
285
186
383
271
Gang robbery
คดี
รั
บของโจร.................................
.
142
108
180
132
Possession of stolen goods
คดี
ทํ
าให
เสี
ยทรั
พย
.........................
.
2,825
1,460
2,959
1,582
Vandalism
คดี
ที่
น
าสนใจ............................
.
29,346
6,172
31,656
7,734
Interesting crimes
คดี
โจรกรรมรถจั
กรยานยนต
.....
.
11,913
2,164
12,265
2,631
Motorcycle theft
คดี
โจรกรรมรถยนต
.....................
.
1,600
192
1,960
279
Car theft
คดี
โจรกรรมโค-กระบื
อ................
.
56
27
43
26
Cattle theft
คดี
โจรกรรมเครื่
องมื
อเกษตร.....
.
101
57
113
69
Agricultural instruments theft
คดี
ปล
น-ชิ
ง รถยนต
แท็
กซี่
..........
.
9
2
2
1
Taxi robbery
คดี
ข
มขื
นและฆ
า..............................
.
1
1
1
-
Rape and murder
คดี
ลั
กพาเรี
ยกค
าไถ
.......................
.
9
7
9
7
Kidnapping
คดี
ฉ
อโกง.........................................
.
6,511
1,526
7,020
1,991
Cheating and fraud
คดี
ยั
กยอก.......................................
.
9,146
2,196
10,243
2,730
Misappropriation
คดี
ที่
รั
ฐเป
นผู
เสี
ยหาย................
.
406,585
491,865
464,364
557,107
Victimless crimes
อาวุ
ธป
น..........................................
.
24,487
26,407
28,739
31,053
Offensive weapon
การพนั
น..........................................
.
43,303
108,975
49,669
121,713
Gambling
ยาเสพติ
ด........................................
.
320,972
338,602
364,461
382,748
Narcotics
ปราบการค
าประเวณี
....................
.
17,337
17,387
21,175
21,270
Prostitution
มี
และเผยแพร
วั
ตถุ
ลามก...............
.
486
494
320
323
Pornography
(1) จั
บได
(ราย) Arrested (cases).
(2) ผู
ต
องหา (คน) Accused (person).
ที่
มา: สํ
านั
กงานตํ
ารวจแห
งชาติ
Source:
Royal Thai Police
2554 (2010)
2555 (2012)
P
Arrested
Type of crime
รั
บแจ
ประเภทความผิ
จั
บได
Arrested
จั
บได
Reported
Reported
รั
บแจ
สถิ
ติ
ด
านสั
งคม ประชากรศาสตร
และสถิ
ติ
อื่
น ๆ ที่
เกี่
ยวข
อง
222
(2)
(1)
(2)
(1)
1...,376-377,378-379,380,381,382,383,384,385,386-387,388-389 391,392,393,394,395,396,397,398,400-401,402,...932