สารบัญ
สถานภาพสตรีไทย
สรุปข้อมูลที่สำคัญ


สถิติบทบาทหญิงชาย
ประชากร
ครัวเรือนและครอบครัว
สุขภาพอนามัย
การศึกษาและอบรม
การทำงานและจ้างงาน
สถานภาพทางเศรษฐกิจ
การตัดสินใจ
อาชญากรรมและความรุนแรง


สรุปข้อมูลที่สำคัญ

ทำไมจึงต้องสนใจบทบาทของหญิงและชาย
แม้ว่าประชากรที่เป็นหญิงจะมีจำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรของประเทศ และการมีส่วนร่วมของหญิงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม แต่หญิงตกอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนที่เสียเปรียบ และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาประเทศไม่เท่าเทียมกับชาย ที่เป็นดังนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขาดความตระหนักในเรื่องบทบาทของหญิงและชายในขั้นตอนการกำหนดนโยบาย
และวางแผน นอกจากนี้ บทบาทของหญิงยังถูกจำกัดไว้ด้วยคุณค่าทางสังคม ดังนั้นผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือหญิงมักจะตกอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าชายและมักจะเป็นผู้ที่ถูกมองข้ามอยู่เสมอ

ทำไมจึงต้องมีข้อมูลสถิติหญิงและชาย

ข้อมูลสถิติหญิงและชายจะช่วยให้เห็นบทบาทของหญิงและชายที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงของหญิงและชายในสังคม และช่วยลบล้างข้อจำกัดและแบบแผนเก่า ๆ เกี่ยวกับสตรี นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันของบทบาทหญิงและชาย อันจะเป็นเครื่องช่วยโน้มน้าวให้ผู้บริหาร ได้ทำการปรับเปลี่ยนนโยบาย หรือวางพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย ให้มีผลต่อหญิงและชายให้เท่าเทียมกัน ยิ่งกว่านั้นข้อมูลสถิติจำแนกหญิงและชายยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน การกำกับ และประเมินผลของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
Email :
social@nso.go.th
ที่อยู่ : กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ถนนหลานหลวง กทม. 10100
โทร 282 5861 โทรสาร 252 5861