คณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5 มิติที่ 1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    เวลา                         
 

 

แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล


จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของโครงการศูนย์สำรองข้อมูล 3 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งเป็นระบบงานนำร่อง ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำขึ้นเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบ สำหรับการพัฒนาระบบงานประยุกต์ของการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูลจังหวัด เป็นระบบที่ช่วยดำเนินงานด้านการสำรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด, เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดในการพัฒนาจังหวัด และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในจังหวัดฐานข้อมูลจังหวัด ที่สามารถ ทั้งนี้ในระยะแรกของการสนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด (POC) จะขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจังหวัด โดยใช้ตัวอย่างจากการพัฒนาระบบศูนย์สำรองข้อมูลนี้


ตัวอย่างของงานการพัฒนาโครงการศูนย์สำรองข้อมูล 3 จังหวัดภาคใต้ ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำขึ้นในปีงบประมาณ 2548 มีรายละเอียดต่อไปนี้


บทนำ

ระบบงานประยุกต์ของการจัดทำศูนย์สำรองข้อมูลจังหวัด เป็นระบบที่ช่วยดำเนินงานด้านการสำรองข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด, เพื่อบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวชี้วัดในการพัฒนาจังหวัด และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในจังหวัด,
ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลที่กระจายในแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้

 1. มีข้อมูลสำรองในกรณีที่ข้อมูลของหน่วยงานสูญหาย
 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ภายในหน่วยงานของจังหวัด
 3. ใช้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข้อมูลตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ
 4. มีเครื่องมือที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถเลือกวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกได้

ระบบงานประยุกต์ของศูนย์สำรองข้อมูลจังหวัด เป็นระบบงานที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตมีลักษณะแบบศูนย์รวมข้อมูล โดยมีศูนย์รวมข้อมูลอยู่ที่สำนักงานสถิติจังหวัด ผู้ใช้ระบบที่ได้รับอนุญาต (มีรหัสเข้าสู่ระบบเฉพาะบุคคล) จะสามารถเข้าระบบจากที่ใดก็ได้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet Browser) เช่น Microsoft's Internet Explorer หรือ Netscape Navigator อย่างไรก็ดี ระบบงานประยุกต์ของศูนย์สำรองข้อมูลจังหวัด จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้กับ Microsoft's Internet Explorer 5 ขึ้นไป เนื่องจากความสามารถในการรองรับภาษาไทยของ Internet Explorer 5

ในกระบวนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ตามวิธีการ System Development Life Cycle ภายหลังจากการศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirement) แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and design) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของระบบ ประกอบด้วย

 1. การ จัดทำ System Configuration และ System Architecture เพื่อแสดงให้เห็นถึง ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับรองรับระบบงานที่พัฒนาขึ้น
 2. การจัดทำ Data Flow Diagram เพื่ออธิบายถึงการไหลของข้อมูลภายในระบบ และสิ่งอื่นจากภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับระบบ (External Entity)
 3. การจัดทำ Entity Relationship Diagram เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ภายในระบบ
 4. การจัดทำ Data Dictionary เพื่ออธิบายถึงความหมายของข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ภายในระบบ
 5. การจัดทำ Function Decomposition เพื่ออธิบายถึงการแตกองค์ประกอบย่อยของแต่ละกระบวนการทำงานภายในระบบ
 6. การจัดทำ Function Specification เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของแต่ละกระบวนการทำงาน
 7. การจัดทำ Screen Design เพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะและรายละเอียดของหน้าจอต่างๆ สำหรับใช้งานภายในระบบ
 8. การจัดทำ Report Design เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของรายงานต่างๆ ที่มีอยู่ภายในระบบ
System Design

System configuration

System Architecture


แหล่งอ้างอิง: คัดจาก เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ "ระบบศูนย์สำรองข้อมูลจังหวัด" ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำโดย บริษัทวี-สมาร์ท จำกัด
(Part 1: บทนำ และ Part 2: System Design)

 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ถนนหลานหลวง ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
mail ติดต่อ Page-editor