web site hit counters
รายการข้อมูล
ไฟล์ดาวน์โหลด
1. เอกสารโครงการ TPD Info
  - โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด โดยใช้โปรแกรม DevInfo : โครงการนำร่อง
  - แนวทางการบริหารจัดการและการนำเสนองาน โครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด
2. โปรแกรม DevInfo 5.0 SP1
  - User Interface
  - Administration
3. คู่มือการใช้โปรแกรม DevInfo 5.0
  - User’s Guide
  - Administration Guide
4. รายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัด (Metadata)
  - ชุดตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย
  - ชุดตัวชี้วัดแผนที่ความยากจนของประเทศไทย
  - ชุดตัวชี้วัดการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
5. เอกสารแนะนำโครงการ
  - แผ่นพับ
  - booklet
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th