web site hit counters

ตัวชี้วัดที่สามารถอธิบายสถานการณ์ของจังหวัด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ชี้บอกถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสถานการณ์ดังกล่าวกับสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผนติดตามและประเมินผลการพัฒนาในระดับต่าง ๆ อาทิเช่น ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ทำไมต้องมีตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด ตัวชี้วัดระดับจังหวัดจะใช้ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญภายในจังหวัดเสมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการ

จะได้อะไรจากการจัดทำตัวชี้วัด มีระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดในระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และปัญหาของจังหวัด ตลอดทั้งใช้ประกอบในการจัดทำนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการต่าง ๆ

เราทำ TPD Info กันอย่างไร ศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมตัวชี้วัดที่สามารถแสดงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศ ภาค จังหวัด และพื้นที่ย่อย แล้วจัดทำเป็นฐานข้อมูลตัวชี้วัดโดยใช้เทคโนโลยี DevInfo เพื่อนำเสนอข้อมูลตัวชี้วัดในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนที่

ประวัติความเป็นมา สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อตอบสนองการบริหารราชการของแต่ละจังหวัดซึ่งต้องมีข้อมูลและตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนด นโยบาย วางแผน ติดตามงานและประเมินผล รวมถึงการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด ต่อมาปลายปี 2547 UNICEF ให้การสนับสนุนเทคโนโลยี DevInfo ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้โครงการ TPD Info

มีอะไรบ้างในฐานข้อมูล จาการดำเนินงานจนถึงขณะนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัด ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด ดังนี้ - เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย (MDGs) - ข้อมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. - การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ - แผนที่ความยากจนของประเทศไทย (Poverty Maps) - การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ก้าวต่อไปของ TPD Info สสช. และ UNICEF จะร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัด เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ตลอดทั้งติดตามสถานการณ์ที่สำคัญของประเทศ อาทิเช่น - สภาวการณ์เด็กของประเทศ เช่น MICS และ WFFC - สภาวการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เช่น ICT - สภาวการณ์เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชากร - สภาวการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th