web site hit counters
 


เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย (MDGs)
....................................................................................................................
ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารงานของจังหวัด

   
จังหวัดนครราชสีมา (03-04-50)
    จังหวัดลพบุรี (03-04-50)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th