web site hit counters

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐาน สำหรับใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบาย ติดตาม และประเมินผลงานในระดับจังหวัด
2. เพื่อรวบรวมข้อมูล ตัวชี้วัด และนำเสนอตามสาขาสถิติ 23 สาขา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนำเสนอตามชุดของตัวชี้วัด เช่น MDGs อบต. KPI WFFC เป็นต้น
3. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอื่นในระดับจังหวัด
4. เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการดำเนินการจัดการศูนย์ข้อมูลจังหวัด

เป้าหมาย

1. สถิติจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีองค์ความรู้ในเรื่องโปรแกรม DevInfo และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับจังหวัดได้
2. สถิติจังหวัดมีระบบสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสำหรับสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
3. พัฒนาและประยุกต์ใช้กับงานอื่นในระดับจังหวัด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th