web site hit counters
 

หลักการและเหตุผล

ระบบสถิติของประเทศไทยเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน งานสถิติกระจายอยู่ตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ดูแลระบบสถิติของประเทศ และประสานหน่วยผลิตสถิติต่างๆ ได้ทำการผลิตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผล แผนงานโครงการ สำหรับหน่วยสถิติอื่นๆ ส่วนใหญ่จะจัดทำสถิติเพื่อใช้งานภายในหน่วยงาน และเป็นสถิติที่ได้จากงานบริหารของหน่วยงาน

นับแต่การปฏิรูประบบราชการ เมื่อเดือนตุลาคม 2545 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ถูกจัดให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งคาดหวังให้สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการปรับปรุงการจัดทำสถิติของประเทศ หนึ่งในภาระหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คือ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองการบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) ซึ่งแต่ละจังหวัดมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลสถิติของจังหวัด พร้อมทั้งตัวชี้วัดที่จำเป็นในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล แผน/นโยบาย ระดับจังหวัด ประเทศ ซึ่งสถิติจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และจัดทำตัวชี้วัด

เพื่อที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในระดับจังหวัด จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่นำมาใช้ปฏิบัติและง่ายในการใช้ประเมินผลตัวชี้วัด ในขณะเดียวกันกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้พัฒนาโปรแกรม Child Info ให้เป็นโปรแกรม DevInfo ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำฐานข้อมูล (Database) มีความสะดวกง่ายในการใช้ (User Friendly) มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมในการนำเสนอข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ประสานความร่วมมือกับ UNICEF เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการใช้โปรแกรม DevInfo และงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการโครงการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (Thailand Provincial Development Information : TPD Info) และเลขาธิการสถิติแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการ และอนุมัติให้ดำเนินการโครงการได้ โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547

ด้วยเหตุผลดังกล่าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ต่างๆ ของจังหวัด โดยเฉพาะใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักสถิติพยากรณ์จึงได้ศึกษาข้อมูลแต่ละตัวที่เป็นองค์ประกอบของชุดตัวชี้วัดว่า มีแหล่งข้อมูลและสามารถนำเสนอในระดับจังหวัด อำเภอ หรือตำบลได้หรือไม่ จนในที่สุดพบว่ามีชุดตัวชี้วัดหลายตัวที่สามารถนำเสนอในระดับพื้นที่ของจังหวัดได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในระดับพื้นที่ที่จัดทำโดยหน่วยงานในระดับจังหวัด สามารถนำมาพัฒนาเป็นตัวชี้วัดของท้องถิ่นได้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีชุดตัวชี้วัดหลายตัวที่สามารถนำเสนอในระดับจังหวัดได้ เช่น MDGs WFFC อบต. KPI เป็นต้น จึงได้หารือร่วมกับสำนักฯที่เกี่ยวข้อง และสถิติจังหวัดบางจังหวัด เพื่อดำเนินการโครงการจัดตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาจังหวัด (Thailand Provincial Development Information : TPD Info) โดยใช้โปรแกรม DevInfo Version 5.0
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น 1 - 4
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234
บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th
ข้อเสนอแนะ : webmaster@nso.go.th